top of page
Dona-gran-logopedia.jpeg
Inici > Logopèdia > Afàsia
AFÀSIA

Trastorn del llenguatge, oral, escrit o mímic, en aspectes de comprensió, producció o tots dos.
Provocat per un dany cerebral adquirit/sobrevingut que afecta les estructures encarregades del llenguatge, quan aquest ja ha estat adquirit. Les principals causes són accidents cerebrovasculars (ACV), traumatismes cranioencefàlics (TCE), tumors, infeccions cerebrals, demències o malalties neurodegeneratives entre d'altres.

En funció de la localització i gravetat del mal, els components del llenguatge es veuran afectats de manera diferent tant qualitativament com quantitativament.

L'objectiu del treball logopèdic serà la rehabilitació i/o habilitació comunicativa a partir de les possibilitats que presente el/la pacient tractant de dur-les a terme de la manera més dinàmica possible amb l'objectiu d'aconseguir comunicació funcional en el dia a dia i/o millorar/restablir la capacitat comunicativa. Facilitant una reintegració en mesura del possible de la persona.

No hem d'oblidar que, una alteració comunicativa a qualsevol nivell afectarà la qualitat de vida de la persona que ha sofert el dany cerebral, comprometent la seua independència.

Existeix diversitat quant a la classificació de les afàsies, seguint la classificació tradicional trobem tipus com:

Afàsia de broca:
Caracteritzada per la falta de fluïdesa en la conversa, frases curtes. Uns certs trastorns en l'articulació, i esforç considerable per a parlar.
Respecte a la comprensió és millor que la producció del llenguatge, encara que presenten dificultats respecte a les expressions més complexes. La repetició i evocació de lèxic estan alterades. Lectura en veu alta i comprensió de la lectura afectades, escriptura defectuosa. Aquests / aquestes pacients a més solen presentar hemiparèsia.


Afàsia de Wernicke:
Caracteritzada per les dificultats en la comprensió del llenguatge, en la repetició de paraules i en la fluïdesa d'emissió.
L'expressió oral tendeix a ser parafàsica (ometent contingut de les paraules, utilitzant paraules inventades 'neologismes', o utilitzant el lèxic de manera errònia). A vegades la fluïdesa tendeix a presentar-se en excés. La longitud de les emissions és normal, i generalment amb estructures acceptables. No obstant això, a vegades presenten un llenguatge mancat de significat, que és incomprensible a vegades pel contingut inventat o els argots. L'evocació del lèxic es caracteritza en moltes ocasions per ser errònia i amb presència d'errors parafàsics. La lectura en veu alta i la comprensió lectora estan alterades.

Afàsia de conducció:
Caracteritzada per la fluïdesa, comprensió i articulació òptimes. Alteració en la repetició de paraules produint-se processos parafàsics però en menor mesura en comparativa respecte a l'afàsia de Wernicke. Presenten dificultats i errors en l'evocació de les paraules. La lectura en veu alta està alterada però la comprensiva no presenta errors. Es produeixen errors en l'escriptura.

Afàsia global:
Caracteritzada per una deterioració considerable en comprensió i expressió del llenguatge. La comprensió a vegades és causada per la interpretació de la comunicació no verbal, amb gestos i expressió facial i corporal. La repetició del llenguatge és nul·la, amb deterioració considerable en la capacitat per anomenar objectes. Amb alteració considerable de la lectura i escriptura.

Afàsies transcorticals:
Caracteritzades per la possibilitat de repetir de manera precisa. Es coneixen tres tipus d'afàsies transcorticals:

  • Transcortical motora: afàsia no fluent, amb menor diversitat en el llenguatge i requereix major esforç que en l'afàsia de Broca. Capacitat discursiva, de repetició i comprensiva conservada.

  • Sensorial transcortical: afàsia fluida, amb presència de parafàsies i neologismes. Comprensió alterada i repetició òptima. Lectura, escriptura i denominació alterades de manera considerable.

  • Transcortical mixta: alteració en tots els components del llenguatge amb repetició conservada de manera òptima. Presenten ecolàlia, repetició de paraules escoltades prèviament. Comprensió defectuosa i alteracions en el camp visual.

bottom of page