top of page

Bases promo tècnica vocal

Les sessions seran individuals de 30 minuts de duració.
El preu de cada sessió serà de 15 €

Les sessions hauran de ser realitzades durant el mes d'octubre. En cas d'haver abonat una sessió que no es realitze durant aquest mes no serà vàlida per al proper. En aquesta situació es perdrà la sessió i diners corresponents o s'haurà d'abonar la part restant a una sessió de veu ordinària per poder realitzar-la.

Per motius de força major imprevisible la sessió no resultarà afectada, tampoc econòmicament, trobarem la millor manera per solucionar-ho.

En modalitat 'en línia', la sessió es pagarà de manera prèvia a ser realitzada. Hauràs d'enviar-nos el rebut del pagament i t'enviarem l'enllaç de la sessió a realitzar el dia acordat.

Estaran sotmeses a més, a les normes pròpies de la clínica especificades a continuació:
L'inici de les sessions serà l'hora acordada, i amb ella, l'hora de finalització. No es podrà ampliar la sessió en el cas de retard per a no interferir en les mesures de neteja de la clínica i no perjudicar el següent pacient.
La falta a una sessió sense avisar de manera prèvia (més de 24 h) serà considerada sessió realitzada pel que haurà d'abonar-se (excepte per motius imprevisibles a considerar),

Les notificacions sobre l'estat de l'entrenament seran aportades per escrit, per la qual cosa qualsevol decisió presa fora de les nostres recomanacions o pautes, serà decisió i responsabilitat del/de la pacient.

És necessari per al desenvolupament de la sessió complir amb el protocol covid, en cas contrari aquesta es considerarà finalitzada i realitzada; sent per tant abonada.

bottom of page